Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mijn Trouwe Bus

De vermelde prijzen zijn inclusief: correct geklede chauffeur, alle gereden kilometers, gemelde uren, brandstof en BTW. De vermelde tarieven worden berekend vanaf Drachten vice versa. Daarboven wordt een meerprijs gerekend van € 60,- per uur.

Artikel 1. Toepasselijkheid De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de verhuurder aangegane overeenkomsten, ongeacht anders luidende bepalingen in eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met de verhuurder.

Artikel 2. Aanbieding en acceptatie. Een aanbieding gedaan door verhuurder heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege verhuurder gedaan zijn wederzijds vrijblijvend, behalve door verhuurder schriftelijk anders is vermeld. Een huuroptie heeft een geldigheidsduur van 7 dagen.

Artikel 3. Aanvang van de overeenkomst. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de huurder schriftelijk (per mail) door de verhuurder is bevestigd. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 4. Overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Verhuurder is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 5. Prijzen. De vermelde huurprijzen gelden voor de periode vanaf het moment dat de auto vertrekt van de stalling in Drachten, tot de bus na afloop weer terug is in de stalling. Nadat de aanbetaling van € 50,- is geschied staat de reservering vast. De restbetaling dient te geschieden uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van uitvoering. In geval van niet (tijdige) betaling is huurder automatisch in gebreken. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan verhuurder, is huurder over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd. Alle door verhuurder ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de huurder, behalve indien bij gerechtelijke uitspraak anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen, een en ander geldt ook in geval van faillissement of surseance van betaling.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid. Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de wederpartij.

Artikel 7. Aansprakelijkheid. Verhuurder is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd. De aansprakelijkheid van verhuurder blijft beperkt tot de kostprijs van de dienst. Dit behoudens eventuele wettelijk aansprakelijkheid. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is verhuurder slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verhuurder voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De door verhuurder te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50 (vijftig) % van de op grond van die overeenkomst door verhuurder aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht van schadevergoeding is steeds, dat huurder na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij verhuurder heeft gemeld.

Artikel 8. Ontbinding. Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: · de huurder niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet · de huurder surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat · de huurder een vennootschap is en deze wordt ontbonden In bovengenoemde gevallen wordt de huurder geacht in gebreke te zijn.

Artikel 9. Geschillenregeling en toepasselijk recht. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement waar verhuurder gevestigd is.

Artikel 10. Annulering. Indien de overeenkomst door de huurder om welke reden dan ook geannuleerd wordt, zijn annuleringskosten verschuldigd. Indien de annulering minimaal 8 weken voor aanvang van de huurovereenkomst geschiedt, is een bedrag ter grootte van 25 (vijfentwintig) % van het verwachte huurbedrag verschuldigd, met een minimum van € 125,00. Indien de annulering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode geschiedt, is een bedrag ter grootte van 50 (vijftig) % van het verwachte huurbedrag verschuldigd, met een minimum van € 125,00. Indien de overeenkomst zonder bericht vooraf, door de huurder tijdens of na de huurperiode wordt ontbonden, of indien de huurder niet verschijnt bij aanvang van de huurperiode, is het volledige te verwachten huurbedrag verschuldigd.

Artikel 11. Indien de huurder schade aan het voertuig toebrengt op welke wijze ook, zullen de reparatiekosten aan de huurder doorberekent worden.

Artikel 12. Vervangende bus Indien de gereserveerde bus door een technische storing of schade niet kan rijden of indien er geen door verzekeringsmaatschappij geaccepteerde chauffeur aanwezig kan zijn, dan is het voor de verhuurder mogelijk om de overeenkomst te ontbinden. Het reeds betaalde huurbedrag zal dan worden terugbetaald aan huurder.

Artikel 13. Overschrijding van de huurperiode. In overleg met de chauffeur is het in sommige gevallen mogelijk om de huurperiode te overschrijden. Voor ieder kwartier dat de huurperiode wordt overschreden, wordt een kwart van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht, plus eventuele versnaperingen en overnachtingen van de chauffeur.