Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene Voorwaarden Mijn Trouwe Bus

De vermelde prijzen zijn inclusief: correct geklede chauffeur, alle gereden kilometers, gemelde uren, brandstof en BTW. De vermelde tarieven worden berekend vanaf Drachten vice versa. Daarboven wordt een meerprijs gerekend van € 60,- per uur.

Artikel 1. Toepasselijkheid De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de verhuurder aangegane overeenkomsten, ongeacht anders luidende bepalingen in eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met de verhuurder.

Artikel 2. Aanbieding en acceptatie. Een aanbieding gedaan door verhuurder heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege verhuurder gedaan zijn wederzijds vrijblijvend, behalve door verhuurder schriftelijk anders is vermeld. Een huuroptie heeft een geldigheidsduur van 7 dagen.

Artikel 3. Aanvang van de overeenkomst. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de huurder schriftelijk (per mail) door de verhuurder is bevestigd. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 4. Overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Verhuurder is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 5. Prijzen. De vermelde huurprijzen gelden voor de periode vanaf het moment dat de auto vertrekt van de stalling in Drachten, tot de bus na afloop weer terug is in de stalling. Nadat de aanbetaling van € 50,- is geschied staat de reservering vast. De restbetaling dient te geschieden uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van uitvoering. In geval van niet (tijdige) betaling is huurder automatisch in gebreken. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan verhuurder, is huurder over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd. Alle door verhuurder ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de huurder, behalve indien bij gerechtelijke uitspraak anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen, een en ander geldt ook in geval van faillissement of surseance van betaling.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid. Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de wederpartij.

Artikel 7. Aansprakelijkheid. Verhuurder is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd. De aansprakelijkheid van verhuurder blijft beperkt tot de kostprijs van de dienst. Dit behoudens eventuele wettelijk aansprakelijkheid. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is verhuurder slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verhuurder voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De door verhuurder te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50 (vijftig) % van de op grond van die overeenkomst door verhuurder aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht van schadevergoeding is steeds, dat huurder na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij verhuurder heeft gemeld.

Artikel 8. Ontbinding. Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: · de huurder niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet · de huurder surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat · de huurder een vennootschap is en deze wordt ontbonden In bovengenoemde gevallen wordt de huurder geacht in gebreke te zijn.

Artikel 9. Geschillenregeling en toepasselijk recht. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement waar verhuurder gevestigd is.

Artikel 10. Annulering. Indien de overeenkomst door de huurder om welke reden dan ook geannuleerd wordt, zijn annuleringskosten verschuldigd. Indien de annulering minimaal 8 weken voor aanvang van de huurovereenkomst geschiedt, is een bedrag ter grootte van 25 (vijfentwintig) % van het verwachte huurbedrag verschuldigd, met een minimum van € 125,00. Indien de annulering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode geschiedt, is een bedrag ter grootte van 50 (vijftig) % van het verwachte huurbedrag verschuldigd, met een minimum van € 125,00. Indien de overeenkomst zonder bericht vooraf, door de huurder tijdens of na de huurperiode wordt ontbonden, of indien de huurder niet verschijnt bij aanvang van de huurperiode, is het volledige te verwachten huurbedrag verschuldigd.

Artikel 11. Indien de huurder schade aan het voertuig toebrengt op welke wijze ook, zullen de reparatiekosten aan de huurder doorberekent worden.

Artikel 12. Vervangende bus Indien de gereserveerde bus door een technische storing of schade niet kan rijden of indien er geen door verzekeringsmaatschappij geaccepteerde chauffeur aanwezig kan zijn, dan is het voor de verhuurder mogelijk om de overeenkomst te ontbinden. Het reeds betaalde huurbedrag zal dan worden terugbetaald aan huurder.

Artikel 13. Overschrijding van de huurperiode. In overleg met de chauffeur is het in sommige gevallen mogelijk om de huurperiode te overschrijden. Voor ieder kwartier dat de huurperiode wordt overschreden, wordt een kwart van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht, plus eventuele versnaperingen en overnachtingen van de chauffeur.

PRIVACYVERKLARING
Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Mijn Trouwe Bus, Eendekroos 68, 9207 DT te Drachten.
Door middel van deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Mijn Trouwe Bus de (verwerkings)verantwoordelijke.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Verantwoordelijke / Verwerkingsverantwoordelijke.
De (verwerkings)verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn gegevens die nodig zijn om een persoon te indificeren, en autogegevens die herleid kunnen worden tot een individuele persoon.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
• Trouwdatum en wensen

Verwerking van persoonsgegevens.
Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking van persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Doelen verwerking persoonsgegevens.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te voeren. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken.

Derden.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Beveiligingsmaatregelen.
Wij hebben technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder tegen ongeoorloofde toegang, – gebruik, – wijziging, – vernietiging en verlies.
Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben, en zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn gegevens.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.
—————————————————————————————
Uw rechten.
U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen.
Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens opvragen, laten corrigeren, blokkeren of laten verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in het document “Rechten van de betrokkenen”.
Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor met ons contact opnemen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kennen de volgende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen).

Recht op informatie:
Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn.
Ook wanneer het doel van de verwerking verandert, zal de betrokkene hier opnieuw over geïnformeerd worden.

Recht van inzage:
Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die van hem/haar verwerkt worden. De verwerkingsverantwoordelijke moet betrokkene een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie:
Een betrokkene heeft het recht om van hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen.
De rectificatie zal meteen plaatsvinden.
De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie,
tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid:
De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen, onder andere wanneer:
– persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
– de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
– betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
– de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht van verzet / recht op beperking van de verwerking:
Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden.
Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens.
Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit:
Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde,
gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

Recht van bezwaar:
Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.